Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, on beş yaşını tamamlamış ve fakat on sekiz yaşını tamamlamamış çocuk ile karşılıklı rıza ile gerçekleşen cinsel ilişki yaşaması olarak tanımlanmaktadır. Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun faili on sekiz yaşını tamamlamış olmalıdır. Aksi durum, hukukta halen bir tartışma konusudur.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, tamamen karşılıklı rıza dahilinde olmalıdır. Aksi halde cinsel istismar suçu gündeme gelecektir. Ve bu suç işlenirken rıza dahilinde olsa bile cebir ve şiddet unsurları bulunmamalıdır. Yine böyle bir durumda istismar suçu vuku bulacaktır.

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu, yalnızca erkeklerin işleyebileceği türden bir suç değildir. Diğer bir anlatımla bu suçun faili kadın da olabilir. Her ne kadar uygulamada böyle durumlarla sık karşılaşılmasa da toplum nezdinde oluşan bu yanlış algıya yönelik bu konuyu belirtmekte fayda bulunmaktadır.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası Nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezası TCK’nın 104. Maddesinde yoruma yer vermeyecek şekilde düzenleme altına alınmıştır. İlgili madde hükmü uyarınca;

  • Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikayet üzerine, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • (İptal: Ana.Mah.nin 23/11/2005 tarihli ve E: 2005/103, K: 2005/89 sayılı kararı ile; Yeniden düzenleme: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın, on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
  • (Ek: 18/6/2014-6545/60 md.) Suçun, evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi hâlinde, şikâyet aranmaksızın ikinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Madde metninden açıkça anlaşılacağı üzere, suçun temel halini ve daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri işleyen faile verilecek ceza düzenlenmiştir. Buna göre reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır.

İlgili Makale: Dolandırıcılık Suçu

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Unsurları

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşabilmesi için Ceza Hukukunun temel hükümleri uyarınca birtakım şartların oluşması gerekmektedir. Bu şartlar özetle; mağdurun ya da fail ve mağdurun on sekiz yaşından küçük ve fakat on beş yaşından büyük olması ve suçun; cebir, tehdit ve rıza dışında işlenmemesidir. Şartların tam ve bir arada gerçekleşmesi durumunda suç oluşmuş olacaktır. Ancak suç bağlamında uzun yıllardır tartışma konusu olan bir durum mevcuttur. Bu durum da suçun mağduru ve failinin reşit olmamasıdır. Doktrin ve bazı üst mahkeme kararlarında bu hallerde suçun oluşamayacağına işaret edilse de uygulamada, her iki reşit olmayan kişinin cezalandırılması yoluna gidilmektedir.

Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Halleri

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun nitelikli halleri aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında düzenleme altına alınmıştır. Yukarıda belirttiğimiz üzere suçun nitelikli halleri iki şekilde oluşmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

  • Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından işlenmesi,
  • Suçun evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi.

Madde metninde, suçun nitelikli halini işleyen faile verilecek ceza da belirtilmiştir. Buna göre Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun niteliklinin cezası 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu tip durumlarda alanında uzman Ankara ağır ceza avukatından destek almanız, hukuki olarak hak kayıpları yaşamanızın önüne geçecektir.

Suçta Görevli ve Yetkili Mahkeme

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda yetkili mahkeme, ilişkinin meydana geldiği yer mahkemesi eğer bu tespit edilemiyorsa şikayetçi tarafın ikamet ettiği yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise, suçun temel hali için Asliye Ceza Mahkemesi nitelikli hali için Ağır Ceza Mahkemesidir. Suçun gerek temel halini gerekse nitelikli halini işleyen faillerin uzman bir Ankara ceza avukatı ile savunma yapması, yargılamanın seyri açısından önem arz etmektedir.

İlgili Makale: Ankara İş Hukuku Avukatı
5/5 - (7 Oy)

Yorum yapın

Ankara İş Hukuku Avukatı olarak yürüttüğümüz hizmet hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçin.

Maidan Plaza
4C Blok No: 140
Çankaya/Ankara

iletisim@isavukatiankara.com
Ankara İş Avukatı Ankara Ceza Avukatı Boşanma Avukatı